Stworzenie i wdrożenie innowacyjnego elektronicznego systemu zarządzania procesem wytwórczym cyfrowych opracowań geodezyjnych

strona główna funduszy europejskich

 

W dniu 30 marca 2015r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pt.: „Stwożenie i wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania procesem wytwórczym cyfrowych opracowań geodezyjnych” UDA-RPWM.01.01.07-28-213/14 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa.

Wartość projektu wynosi 408.360,00zł, wydatki kwalifikowane wynoszą 332.000,00zł, kwota dofinansowania 132.634,00zł.

Głównym celem projektu jest wdrożenie nowej technologii oraz zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Rezultatem projektu będzie utworzenie nowego miejsca pracy oraz stworzenie nowej usługi dotyczącej wykonywania cyfryzacji dokumentacji analogowej.

 

Realizacja projektu przewidziana jest na okres:
od 01 marca 2015 roku do 14 sierpnia 2015 roku.

 


Beneficjent:
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie
ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn
tel. 89 527 27 53
fax. 89 527 49 19
strona internetowa: www.opgk.olsztyn.pl
e-mail: opgk@opgk.olsztyn.pl

 
 
Regulamin systemu zarządzania projektem.


 

 

Zapytania ofertowe związane z projektem.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013:
Priorytet I Przedsiębiorczość
Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.
Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla miktoprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii.
<< powrót