Klauzula informacyjna RODO OPGK sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.20116 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, str. 1 z 04.05.2016 r.), dalej RODO, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn informuje, że:

 


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn, reprezentowane przez Prezesa Zarządu lub Prokurenta, e-mail: opgk@opgk.olsztyn.pl, zwanym dalej Administratorem.
   

 1. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych pod adresem e-mail: iod@ajip.pl


 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych w szczególności z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Podstawą przetwarzania danych może być zgoda na przetwarzanie, wykonywanie lub zawarcie umowy, obowiązek prawny spoczywający na Administratorze lub prawnie uzasadnione interesy Administratora. (art. 6 ust. 1 lit. a, b lub c RODO)


  

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, w każdej chwili ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia.

Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.


 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby fizyczne i prawne, inne podmioty oraz instytucje z którymi Administrator współpracuje, bądź które bezpośrednio lub pośrednio związane są z realizowaniem podstawowych zadań i celów Administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

   
   

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

   

 1. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

   

 1. Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do zawarcia lub wykonania umowy lub przeprowadzenia innych działań związanych z realizacją celów i zadań Administratora.


 1. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.


 1. Posiada Pani/Pan:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,

 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

 • prawo do żądania od Administratora do ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.


 1. Nie przysługuje Pani/Panu:

 • prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO.

<< powrót