Wypełnienie obowiązku informacyjnego dotyczące powiatu białostockiego.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn, w związku z realizacją umowy zawartej ze Związkiem Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze (zwanym dalej Zamawiającym (Administratorem)) pn. Utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie białostockim, dla części 4, 5, 6, 11 i 12:

Część 4: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla 7 obrębów ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej 200205_2 Juchnowiec Kościelny,

Część 5: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla 7 obrębów ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej 200205_2 Juchnowiec Kościelny,

Część 6: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla 9 obrębów ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej 200205_2 Juchnowiec Kościelny,

Część 11: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla 5 obrębów ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej 200213_5 Wasilków,

Część 12: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla 7 obrębów ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej 200214_5 Zabłudów.

 

 

 

Jako podmiot, któremu Zamawiający (Administrator) powierzył przetwarzanie danych osobowych na warunkach zawartej umowy, działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego (Administratora), na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L  119, str. 1 z 04.05.2016 r.),  dalej RODO, informuje, że w zakresie przetwarzania danych osobowych w obszarze związanym z realizacją przedmiotowej umowy:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Powiatów Województwa Podlaskiego  z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, reprezentowany przez Zarząd Związku Powiatów Województwa Podlaskiego, właściwy dla realizacji umowy pn. „Utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie białostockim” dla części 4, 5, 6, 11, 12: 
Część 4: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla 7 obrębów ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej 200205_2 Juchnowiec Kościelny,
Część 5: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla 7 obrębów ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej 200205_2 Juchnowiec Kościelny,
Część 6: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla 9 obrębów ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej 200205_2 Juchnowiec Kościelny,
Część 11: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla 5 obrębów ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej 200213_5 Wasilków,
Część 12: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla 7 obrębów ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej 200214_5 Zabłudów, (zwany dalej Administratorem)

2. Administrator na portalu informacyjnym właściwym dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego publikuje dane kontaktowe do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy pn „Utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie białostockim” dla części 4, 5, 6, 11, 12: 
Część 4:  Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla 7 obrębów ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej 200205_2 Juchnowiec Kościelny,
Część 5: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla 7 obrębów ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej 200205_2 Juchnowiec Kościelny,
Część 6: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla 9 obrębów ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej 200205_2 Juchnowiec Kościelny,
Część 11: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla 5 obrębów ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej 200213_5 Wasilków,
Część 12: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla 7 obrębów ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej 200214_5 Zabłudów.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa zawarta pomiędzy Związkiem Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze a Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

5. Kategoriami danych osobowych mogą być dane osobowe w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w szczególności w zakresie:

  • a. danych osoby fizycznej: pierwszy człon nazwiska, imię pierwsze, drugi człon nazwiska, imię drugie, imię ojca, imię matki, płeć, PESEL, NIP, obywatelstwo, dok. Tożsamości, status; dane innych osób: nazwa pełna, nazwa skrócona, status, REGON, NIP Nazwa rej.:, Nr rej.:, Sąd rej.:, Rodzaj inst.:, Miejscowość:, Ulica:, Nr domu:, Nr lokalu:, Kod pocztowy:, Poczta:, Kraj:, Województwo:, Powiat:, Jedn. ewid.:

  • b. tytułu prawnego do posiadanej nieruchomości, nr Księgi Wieczystej/Elektronicznej Księgi Wieczystej i danych zawartych w tych dokumentach i rejestrach;

  • c. adresu miejsca pobytu stałego.

 

6. Odbiorcami Pani/ Pana danych może być podmiot przetwarzający te dane - Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn na podstawie umowy zawartej pomiędzy Związkiem Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze a Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

8. Planowany okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest tożsamy z zakończeniem realizacji umowy pn „Utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie białostockim” dla części: 4, 5, 6, 11, 12  i upływie ewentualnych roszczeń.

9.  Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Pani/Pana dane osobowe pochodzą z właściwego powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, który prowadzi Starosta Powiatu Białostockiego.

12. Pani/Pana dane nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu.

<< powrót