FUNDUSZE POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ
Projekty zrealizowane przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.

    

 

 

FUNDUSZE POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ

 


Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne sp. z o.o. w Olsztynie przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej zrealizowało następujące projekty:

 

 1. Zorganizowanie stanowiska dla osoby niepełnosprawnej. Refundacja uzyskana z Miejskiego Zespołu do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek ZUS w wys. 53.000 PLN przez okres 3 lat od dnia 02.08.2002r.
 2. Zorganizowanie stanowiska dla osoby niepełnosprawnej. Refundacja uzyskana z Miejskiego Zespołu do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej i Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek ZUS w wys. 33.000 PLN przez okres 3 lat od dnia 04.12.2002r.
 3. Uzyskanie Certyfikatu Zarządzania Jakością zgodnego z Normą ISO 9001:2000 w 2003 r. Wysokość wsparcia 28.671,83 PLN przyznana dnia 30.09.2002 r. w ramach programu Phare Wstęp do Jakości.
 4. Wdrożenie projektu: System fotogrametryczny do automatycznego pozyskiwania Numerycznego Modelu Terenu przy wsparciu z Funduszu Dotacji Inwestycyjnych programu Phare 2001 SSG. Kwota wsparcia: 6.582 EURO przyznana 06.10.2003 r. Okres realizacji: 3 miesiące. Inwestycja polegała na zakupie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zatrudnieniu i przeszkoleniu pracowników. Zakupione oprogramowanie dwukrotnie przyspieszyło procesy opracowań fotogrametrycznych.
 5. Rozbudowa i modernizacja sprzętowa w Pracowni Opracowań Fotogrametrycznych, Mapy Topograficznej i Wdrożeniowej w OPGK Sp. z o.o.w Olsztynie zrealizowana przy wsparciu Funduszu Dotacji Inwestycyjnych programu Phare 2001 SSG. Kwota wsparcia: 4534 EURO przyznana 20.04.2004 r. Okres realizacji 3 miesiące. Inwestycja polegała na zakupie sprzętu komputerowego wraz z pakietem oprogramowania (licencji) i umożliwiła przyspieszenie procesu technologicznego wykonania ortofotomapy ze zdjęć satelitarnych oraz Topograficznej Bazy Danych o ok. 30%.
 6. Modernizacja OPGK Sp. z o.o. w Olsztynie poprzez zakup nowoczesnego sprzętu do obsługi inwestycji drogowych zrealizowana przy finansowym wsparciu Sektorowego Programu Operacyjnego, "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lata 2004-2006 PRIORYTET-2". Wysokość wsparcia 119.556,00 PLN przyznana 09.06.2005r.
 7. Wdrożenie innowacyjnego centrum elektronicznego zarządzania danymi geoprzestrzennymi na potrzeby budowy dróg ekspresowych i autostrad w OPGK sp. z o.o. w Olsztynie. Projekt, przez zastosowanie najnowszych technologii, pozwolił na znaczny wzrost wydajności pracy przy realizacji wykonywanych usług. Istotą projektu było wdrożenie nowoczesnej, kompleksowej technologii, która pozwoliła na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu zbierania, przesyłania, przechowywania, przetwarzania oraz udostępniania danych przestrzennych. Wdrożone technologie są wykorzystywane w realizacji dużych prac geodezyjnych, takich jak: obsługa geodezyjna prac związanych z budową autostrad, obsługa budów, kontrola obszarowa gospodarstw w ramach systemu IACS i innych. Inwestycja została w części sfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 - innowacje i nowe technologie, działanie 1.1.7. w ramach konkursu 01/09/1.1.7. Czas realizacji projektu wynosi 3 lata. Całkowita wartość projektu wynosiła 2 920 680.00 zł, kwota dofinansowania 1 074 906.00 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy współpracy z Katedrą Geodezji Satelitarnej i Nawigacji UWM w Olsztynie.
 8. Zasosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla obsługi autostrad i linii kolejowych w OPGK sp. z o.o. w Olsztynie. Projekt został współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej 1 - "Przedsiębiorczość działanie 1.1 - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw", podziałanie 1.1.7 - "Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii", Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013. Na potrzeby realizacji projektu zakupiono nowoczesny sprzęt do geodezyjnych pomiarów satelitarnych GNSS oraz informatyczny. Całkowita wartość Projektu wynosi 399 745.20 zł, kwota dofinansowania 163 830.00 zł. Projekt jest w trakcie realizacji.
 9. "Rozwój kwalifikacji pracowników OPGK w Olsztynie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Całkowita wartość projektu wynosi 1 109 091,85 zł, kwota dofinansowania
  806 613,10 zł. Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności pracowników OPGK na rynku przez podniesienie kwalifikacji i potencjału pracy.
<< powrót