TOP ROKU
TOP ROKU za GEODEZYJNE OPRACOWANIA CYFROWE POD PROJEKT AUTOSTRADY A-1 GDAŃSK-TORUŃ

TOP ROKU 

 

za

GEODEZYJNE OPRACOWANIA CYFROWE
 POD PROJEKT AUTOSTRADY A-1
 
GDAŃSK-TORUŃ

Top Roku Warmii i Mazur

 

PRACE TERENOWE

PRACE KAMERALNE

POMIAR OSNOWY GEODEZYJNEJ
METODĄ SATELITARNĄ
GPS

POMIAR SZCZEGÓŁÓW
 SYTUACYJNYCH  TOTALSTATION

MICROSTATION
I APLIKACJE DO TWORZENIA
 MAPY NUMERYCZNEJ
GPS Totalstation

MicroStation

PRZYGOTOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW W POSTACI PLIKU TEKSTOWEGO
 NR, X , Y, Z, SYMBOL

MAPA NUMERYCZNA 2D

 

 

WYKONANIE ORTOFOTOMAPY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI OBSZARU OPRACOWANIA

 

 

Zalety zastosowania ortofotomapy:

 

 • Bogactwo odfotografowanych szczegółów terenowych
 • Większa czytelność opracowania w porównaniu z tradycyjną mapą kreskową
 • Szybkie określenie kolizji osi autostrady z naturalnymi, jak i sztucznymi przeszkodami terenowymi

 

Wady zastosowania ortofotomapy:

 

 • Nie wszystkie szczegóły terenowe można jednoznacznie zinterpretować

Ortofotomapa

 

WYKONANIE MAPY HYBRYDOWEJ - TREŚĆ WEKTOROWA NA TLE ORTOFOTOMAPY

 

 

Treść mapy hybrydowej:

 

 1. Pełna treść wektorowa mapy zasadniczej z bezpośredniego pomiaru
 2. Podkład rastrowy ortofotomapy

 

 

Zalety zastosowania mapy hybrydowej:

 

 • Aktualność i dokładność informacji

 • Bogactwo szczegółów terenowych

Mapa hybrydowa

 

WYGENEROWANIE NUMERYCZNEGO MODELU TERENU (DTM)

 

Plik wektorowy 3D zawierający:

 

 • Osie drogi, krawędzie jezdni

 • Krawędzie poboczy i zjazdów

 • Dna rowów i krawędzie rowów

 • Krawędzie skarp, wykopów i nasypów

 • Krawędzie cieków i zbiorników wodnych

 • Grzbiety lub linie wyraźnych form terenowych

 • Elementy obiektów inżynierskich

 • Zabudowania i inne elementy trwałe

 • Pikiety terenowe

 • Dane o urządzeniach uzbrojenia

 • Granica obszaru opracowania

Numeryczny model terenu

 

NAŁOŻENIE ORTOFOTOMAPY NA NUMERYCZNYM MODELU TERENU

 

Nałożenie ortofotomapy na numerycznym modelu terenu daje w efekcie naturalny trójwymiarowy obraz terenu.

 

Dysponując NMT oraz ortofotomapą projektant z zakresu drogownictwa może nie wychodząc z biura zapoznać się szczegółowo ze wszystkimi elementami terenu. Głównie z przeszkodami terenowymi w postaci istniejących dróg, linii kolejowych, skarp, nasypów, wód powierzchniowych itp. Obliczyć w każdym miejscu terenu spadki po osi przebiegu autostrady lub w dowolnym innym kierunku terenu. Wykonać przekroje poprzeczne lub podłużne oraz obliczyć bilans mas ziemnych.

Ortofotomapa na numerycznym modelu terenu

 

WYKONANIE MAP ANALOGOWYCH JAKO POCHODNEJ OPRACOWAŃ NUMERYCZNYCH

 

 

Konieczność wykonania klasycznych materiałów geodezyjnych
ze względu na:

 

 • Uzgodnienia branżowe dotyczące podziemnego uzbrojenia technicznego terenu
 • Wymogi Ośrodków Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznych na danym terenie

Wyplot arkusza sekcji

 

<< powrót