Elektroniczne centrum zarządzania danymi geoprzestrzennymi na potrzeby budowy dróg ekspresowych i autostrad w Olsztynie
Inwestycja finansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013 – innowacje i nowe technologie.

 

Elektroniczne centrum zarządzania danymi geoprzestrzennymi na potrzeby budowy dróg ekspresowych i autostrad w Olsztynie.

 

 

W firmie OPGK Sp. z o.o. w Olsztynie powstanie elektroniczne centrum zarządzania danymi geoprzestrzennymi na potrzeby budowy dróg ekspresowych i autostrad. Wartość realizowanego projektu wyniesie około 3,5 mln zł., a inwestycja zostanie w znacznej części sfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013 – innowacje i nowe technologie. Przedsięwzięcie powstało przy współpracy z Katedrą Geodezji Satelitarnej i Nawigacji UWM w Olsztynie.   W ramach projektu planowane jest stworzenie takiego rozwiązania techniczno-organizacyjnego, które pozwoli na wdrożenie elektronicznego systemu pozyskiwania, przesyłania, przechowywania, udostępniania oraz przetwarzania danych przestrzennych wspomagającego realizację dużych prac geodezyjnych, takich jak:

  • opracowanie cyfrowych dokumentacji geodezyjnych do celów projektowych,
  • geodezyjna obsługa prac związanych z budową dróg ekspresowych i autostrad,
  • geodezyjna obsługa innych budów,
  • kontrola obszarowa gospodarstw w ramach systemu IACS i innych.

 W utworzonym systemie wykorzystane zostaną najnowsze rozwiązania w zakresie przestrzennych baz danych oraz mobilnego i rozproszonego GIS. Projektowany system oparty na informatycznych systemach rozproszonych stanowić będzie idealne narzędzie do zarządzania projektami, gwarantując takie funkcje jak: usprawnienie procesu planowania pracy poszczególnych zespołów mobilnych, stały monitoring poprawności wykonywanych prac pomiarowych oraz możliwość szybkiego reagowania na zmiany wynikające z różnych czynników. Gromadzenie wszystkich informacji w jednej spójnej bazie danych przestrzennych, zapewni nie tylko ich pełną integralność, ale pozwoli również na pełne zabezpieczenie źródłowych danych pomiarowych oraz danych przetworzonych, będących wynikiem prac kameralnych lub planistycznych. Elektroniczne centrum zarządzania danymi geoprzestrzennymi składać się będzie z dwóch podstawowych jednostek wykonawczych:

  • Centrum Przetwarzania Danych Geoprzestrzennych – zlokalizowanego w siedzibie firmy, na którego potrzeby zakupiono 360 m2 dodatkowej powierzchni biurowej (jedno piętro). Centrum składać się będzie między innymi z serwerowni, laboratorium informatycznego, pracowni polowej, pracowni kameralnych oraz pracowni wycen i odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi i autostrady.
  • Mobilnego Centrum Łączności – w postaci specjalistycznego samochodu terenowego wyposażonego w nowoczesny sprzęt teleinformatyczny, zgodny z wojskowymi standardami bezpieczeństwa danych, umożliwiający bezprzewodową łączność z Internetem. Głównym zadaniem Mobilnego Centrum Łączności będzie zbieranie drogą radiową danych pomiarowych od lokalnych grup pracowników polowych, a następnie przesyłanie ich do centrum przetwarzania w siedzibie firmie.

 

Projektowany system zapewni dostęp do danych niezależnie od miejsca i czasu, nie tylko dla zespołów pomiarowych, wykonawców prac kameralnych, ale również dla współpracujących z firmą instytucji zewnętrznych. Mobilne grupy wykonujące pomiar w terenie będą wyposażone w sprzęt i oprogramowanie umożliwiające w dowolnym momencie połączenie i aktualizację firmowej bazy danych. Przesłane do centrum przetwarzania dane pomiarowe będą szybko przetwarzane przez pracowników wyposażonych w wydajny sprzęt komputerowy i specjalistyczne oprogramowanie zainstalowane w siedzibie firmy. Zmienione i uzupełnione cyfrowe dane geodezyjne stanowić będą podstawę dalszej pracy w terenie.

Pracownicy polowi będą mogli na bieżąco łączyć się z centrum przetwarzania i pobierać z bazy danych geoprzestrzennych nowe pliki projektowe, a następnie przystępować do realizacji kolejnych etapów prac lub poprawiania usterek w terenie.

Termin uruchomienia Centrum planowany jest na koniec drugiego kwartału 2010 r.

 

 

 

 

 

 

<< powrót