Zakres prac

 

 

 

 

CYFRYZACJA DOKUMENTACJI ANALOGOWEJ

Nowość w ofercie

 

Skaner i4000

Zakres usługi:

 

 • Przetwarzanie dokumentów papierowych na formę elektroniczną

 • Skanowanie i cyfrowa archiwizacja zasobów dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wraz z nadawaniem jej walorów przestrzennych i łączeniem z cyfrową informacją graficzną

 • Skanowanie i digitalizacja opracowań kartograficznych (map analogowych) wraz z kalibracją i nadawaniem georeferencji

 


Parametry usługi:


 • Wszystkie formaty dokumentów do A0 włącznie

 • Rozdzielczość od 150 dpi (w standardzie 300 dpi)

 • Tryb czarno – biały, odcienie szarości oraz kolor

  

Geodezja


Tatal Station

Zakres robót geodezyjnych:

 

 • Pionowe i poziome osnowy geodezyjne ( w tym realizacyjne)

 • Osnowy szczegółowe w technice GPS

 • Ścienne osnowy odtwarzalne

 • Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

 • Mapy do celów prawnych

 • Mapy do celów projektowych dla dróg i linii kolejowych

 • Mapy sytuacyjno - wysokościowe dla linii energetycznych opracowywane metodą skaningu laserowego

 • Geodezyjna obsługa inwestycji

 • Pomiary przemieszczeń obiektów budowlanych

 • Modernizacje, odnowienie ewidencji gruntów i budynków

   

 

Fotogrametria

 Ortofotomapa

Zakres robót fotogrametrycznych:

 

 • Ortofotomapa i DTM (numeryczny model terenu)

 • Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana

   

  

Bazy danych Systemu Informacji o Terenie

 Numeryczny model terenu

Zakres robót związanych z tworzeniem baz SIT:

 

 • Wykonywanie map numerycznych w programach: MicroStation, WorkEwid, EwMapa

 • Tworzenie numerycznych modeli terenu (DTM)

 • Tworzenie obiektowej Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu - GESUT

 • Tworzenie obiektowej bazy BDOT500

 • Tworzenie obiektowej bazy EGiB

 • Opracowywanie i wdrażanie systemów zarządzania miastem

   

 

Topografia

Mapa topograficzna 1:10 000 

Zakres prac związanych z topografią 

 

 • Sporządzanie map topograficznych w skalach: 1:10 000

 • Sporządzanie map topograficznych w skalach: 1:50 000

 • Opracowywanie Topograficznych Baz Danych

   

 

 

Wydruki wielkoformatowe

Ploter DesignJet 1050C

Zakres prac związanych z reprodukcją:

 

 • Przygotowanie obrazów rastrowych - skanowanie (rozdzielczość do 1200dpi, format A0)

 • Kalibrowanie i przeskalowanie rastrów

 • Wydruk na ploterze (rozdzielczość do 1200dpi, format A0)

   

 


<< BACK