Stworzenie i wdrożenie innowacyjnego elektronicznego systemu zarządzania procesem wytwórczym cyfrowych opracowań geodezyjnych - zakończenie projektu

strona główna funduszy europejskich

 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie informuje, iż:
w dniu 13.08.2015 r. został zakończony projekt
w ramach zawartej Umowy Nr UDA-RPWM.01.01.07-28-213/14-001 z Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa:  „Stworzenie i wdrożenie innowacyjnego elektronicznego systemu zarządzania procesem wytwórczym cyfrowych opracowań geodezyjnych” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Wartość projektu wynosiła 353 631.74zł, wydatki kwalifikowane 302 310.00zł, kwota dofinansowania 120 772.84zł.


Głównym celem projektu było wdrożenie nowej technologii oraz zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Rezultatem projektu jest utworzenie nowego miejsca pracy oraz stworzenie nowej usługi dotyczącej wykonywania cyfryzacji dokumentacji analogowej.

 

Realizacja projektu przewidziana była na okres:
od 01 marca 2015 roku do 13 sierpnia 2015 roku.

 


Beneficjent:
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie
ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn
tel. 89 527 27 53
fax. 89 527 49 19
strona internetowa: www.opgk.olsztyn.pl
e-mail: opgk@opgk.olsztyn.pl

 
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013:
Priorytet I Przedsiębiorczość
Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.
Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla miktoprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii.

 

<< powrót