Referencje

Starosta Lidzbarski

 • Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie:

 

- modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Lubomino.

- utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla gmin: Lidzbark Warmiński (obszar wiejski), Orneta (obszar wiejski), Kiwity, Lubomino.

- utworzenie bazy GESUT dla gmin: Lidzbark Warmiński (obszar wiejski), Orneta (obszar wiejski), Kiwity, Lubomino.

Starosta Lidzbarski
Starosta Lidzbarski

 

Główny Geodeta Kraju

 • Opracowanie cyfrowych arkuszy map topograficznych w skali 1:10000 dla wybranych obszarów miejskich na podstawie bazy BDOT10k (Obiekt V).

 

Zadanie obejmowało obszar 155 arkuszy w 69 powiatach.

Zostało wykonane w terminie od 12 lipca 2016 do 9 sierpnia 2017.

BDOT10k
BDOT10k

 

Główny Geodeta Kraju

 • Opracowanie cyfrowych arkuszy map topograficznych w skali 1:10000 dla wybranych obszarów miejskich na podstawie bazy BDOT10k (Obiekt I).

 

Zadanie obejmowało obszar 122 arkuszy w 46 powiatach.

Zostało wykonane w terminie od 12 lipca 2016 do 9 sierpnia 2017.

BDOT10k
BDOT10k

 

Urząd Marszałkowski

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10000 na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa kujawsko-pomorskiego (25 arkuszy) wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k.

 

Zadanie zostało wykonane w terminie od 15 czerwca 2016 do 20 grudnia 2016.

  BDOT10k

 

POWIAT BARTOSZYCKI

 • Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie zasobu oraz włączenie do systemu Ośrodek i EWOpis powiatu bartoszyckiego.

  POWIAT BARTOSZYCKI

 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku

 • Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla zadania: "Przedłużenie linii tramwajowej łączącej osiedle Jaroty i Pieczewo z fabryką Michelin i zintegrowanym węzłem przesiadkowym przy dworku PKP/PKS wraz z rozbudową zajezdni tramwajowej z wyposażeniem".

 

 Mapa do celów projektowych oraz numeryczny model terenu dla około 261ha.

  BPBK S.A. w Gdańsku

 

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

 • Wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków wraz z konwersją danych do obowiązujących przepisów, obrębu Galiny w gminie wiejskiej Bartoszyce, powiat bartoszycki, województwo warmińsko-mazurskie.

 

 Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 25 października 2016 do 30 kwietnia 2017 roku.

  GAZ System

 

GAZ-SYSTEM S.A.

 • opracowanie i dostarczenie wybranych danych o działkach ewidencyjnych.

 

 W ramach umowy na usługę polegającą na opracowaniu i dostarczeniu wybranych danych o działkach ewidencyjnych, przez które przebiega infrastruktura GAZ-SYSTEM S.A. dla potrzeb Systemu Paszportyzacji i Zarządzania Branżową Mapą Numeryczną.

  GAZ System

 

ELTEL Networks

 • opracowanie numerycznej mapy zasadniczej do celów projektowych w wersji graficznej i numerycznej wraz z zasileniem pozyskanymi danymi systemów informatycznych wykorzystywanych do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

 

 1. Teren modernizowanej linii 400 kV Miłosna - (Ołtarzew) - Płock; długość linii 174km, powierzchnia opracowania 1740ha.

 2. Teren modernizowanej linii 400 kV Rogowiec - (Ołtarzew) - Mościska - Miłosna; długość linii 260km, powierzchnia opracowania 2600ha.

 

Prace zrealizowano w terminie od 19.04.2012 do 31.01.2013 r.

  ELTEL Networks

 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

 • geodezyjne opracowanie przekrojów korytowych,

 • inwentaryzacja i opracowanie geodezyjnej dokumentacji obiektów inżynierskich.

 

 W ramach zamówienia: "Przeprowadzenie pomiaru korytowego przekrojów poprzecznych mokrych na potrzeby realizacji projektu ISOK" Część I (Obiekt I) - Obszar właściwości Centrum Modelowania Powodzi i Suszy we Wrocławiu.

  KZGW

 

Urząd Miasta Olsztyn

 • 517 operatów szacunkowych.

 

 W ramach umowy: "Wykonanie operatów szacunkowych dotyczących lokali mieszkalnych i niemieszkalnych położonych na terenie m. Olsztyna wraz z niezbędnym do ich obsługi gruntem, przy wykorzystaniu istniejącej inwentaryzacji dla potrzeb prawidłowej gospodarki mieniem komunalnym w 2013 roku".

  UM Olsztyn

 

ELTEL Networks

 • wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego linii WN.

 

 Linia 110 kV GPZ Lębork - GPZ Darżyno - GPZ Hubalczyków - GPZ Poznańska (183 stanowiska słupów kratowych).

  ELTEL

 

SKANSKA S.A.

 • obsługa geodezyjna dla inwestycji polegającej na budowie wydzielonych pasów ruchu dla autobusów (buspasów) w Olsztynie.

 

 Prace realizowano w terminie od 10.06.2011 do 10.06.2013 r.

  SKANSKA

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

 • sklasyfikowana chmura punktów w Standardzie I i II,

 • numeryczny model terenu w strukturze GRID,

 • cyfrowe zdjęcia lotnicze z georeferencją,

 • metadane dla bloków LIDAR.

 W ramach umowy dotyczącej "Wykonania lotniczego skaningu laserwowego (LIDAR) oraz opracowania produktów pochodnych", w ramach projektu "Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami - ISOK".

  GUGiK

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

 • opracowanie i aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych dla obszaru 6 województw - Część XIV,

 • opracowanie i aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych dla obszaru 9 województw - Część VIII.

 

 

  GUGiK

 

STRABAG Sp. z o.o.

Dyrekcja Autostrad i Dużych Projektów.

 • obsługa geodezyjna wraz z kompleksową inwentaryzacją powykonawczą.

 

 Autostrada A2 Stryków - Konotopa na odcinku od km 431+500 do km 449+100 - Odcinek D.

  STRABAG A2

 

Główny Geodeta Kraju

 • zebranie i weryfikacja danych o granicach jednostek podziałów terytorialnych kraju.

 

 W ramach realizacji projektu TERYT 2 - Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju - część nr 3 (województwa mazowieckie i łódzkie - łącznie 491 gmin).

  TERYT 2

 

STRABAG Spółka z o.o.

 • obsługa geodezyjna.

 

 Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów - Wojska Polskiego.

  STRABAG

 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

 • zdjęcia lotnicze w rejestracji RGB;

 • aerotriangulacja w formacie ISPM;

 • NMT w postaci linii nieciągłości i warstwic 3D w formacie dgn;

 • ortofotomapy w skali 1:2000 w formacie GeoTiff i evr;

 • mapy numeryczne syt-wys w skalach 1:2000 i 1:5000 w formacie dgn i Ewmapa;

 • bazy danych opisowych ewidencji gruntów w formacie programie programu KWB Mienie;

 

 W ramach umowy na wykonanie map geodezyjnych dla sporządzenia dokumentacji geologicznej, w ramach koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węgla brunatnego "Złoczew".

  PGE

 


<< BACK